Podmienky používania služieb inzertného portálu www.mamatata.eu

 1. Inzertný portál na doméne www.mamatata.eu prevádzkuje obchodná spoločnosť MAMATATA.EU s.r.o., IČO: 51 937 115, so sídlom Masarykova 16, 080 01 Prešov, Slovenská republika, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo 36960/P.
 2. Definície základných pojmov:
  1. portál – sa pre účely týchto podmienok rozumie inzertný portál prístupný na doméne www.mamatata.eu,
  2. používateľ – sa pre účely týchto podmienok rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva služby portálu,
  3. inzerát – sa pre účely týchto podmienok rozumie ponuka používateľa na predaj, darovanie alebo výmenu hnuteľných vecí a ponuka na poskytnutie služieb používateľa,
  4. prevádzkovateľ – sa pre účely týchto podmienok rozumie obchodná spoločnosť MAMATATA.EU s.r.o., ktorá prevádzkuje portál,
  5. kupujúci – sa pre účely týchto podmienok rozumie používateľ - fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom inzerátu uverejnenom na portály kúpi hnuteľnú vec resp. jej bude dodaná služba, od iného používateľa,
  6. návštevník – sa pre účely týchto podmienok rozumie osoba, ktorá sa oboznamuje so zverejneným obsahom portálu.
 3. Portál umožňuje používateľom bezplatne pridávať a zverejňovať inzeráty v súlade s týmito podmienkami.
 4. Na inzertnom portáli je zakázané pridávať a zverejňovať inzeráty:
  1. ktorých obsah je v rozpore s § 3 zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  2. predmetom ktorých sú alkoholické nápoje, tabakové výrobky, prekurzory, omamné látky, psychotropné látky, zbrane, strelivo a hnuteľné veci resp. služby ktoré nesúvisia s tematickým zameraním portálu,
  3. ktorých obsah porušuje platné právne predpisy Slovenskej republiky a dobré mravy.
 5. Inzerát musí byť určitý, jasný a zrozumiteľný, predovšetkým musí z neho vyplývať, aká hnuteľná vec, resp. služba sa ponúka.
 6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vymazať akýkoľvek inzerát bez nároku na vrátenie poplatku za topovanie inzerátu. Inzeráty pridané v rozpore s týmito podmienkami budú vymazané.
 7. Služby portálu sú používateľom poskytované zadarmo. Výnimku tvorí spoplatnenie doplnkových funkcií jednotlivých služieb. Doplnkovou funkciou služby sa rozumie nadštandardná možnosť alebo funkcia, ktorých aktivácia nie je nevyhnutne nutnou podmienkou na používanie základnej funkcionality služby portálu napríklad topovanie, prémiový používateľský účet a iné. Bližšie informácie o platených službách portálu nájdete v sekcii dopln sekciu.
 8. Inzerát bude bezplatne zverejnený po dobu 60 (šesťdesiat) dní. Po uplynutí doby dvoch mesiacov bude inzerát bez ďalšieho predĺženia doby platnosti vymazaný prevádzkovateľom. Predĺžiť platnosť inzerátu je možné jedenkrát, a to o na 30 dní. Pred uplynutím doby platnosti inzerátu bude používateľovi doručený informačný email na ním zadanú emailovú adresu, ktorým bude vopred informovaný o uplynutí doby platnosti inzerátu a možnosti predĺženia tejto doby. Výnimku z tohto bodu tvoria používatelia, ktorý využívajú nadštandardné služby prémiového používateľského účtu, ktorých inzeráty sú pridávané bez časového obmedzenia.
 9. Prevádzkovateľ iba sprostredkováva kontakt medzi používateľom a kupujúcim a nepreberá tak žiadne záruky za kvalitu, pôvod, dodanie, odobranie, zaplatenie alebo upotrebiteľnosť ponúkaných vecí a služieb.
 10. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie osobných dát používateľa uvedených v inzeráte alebo získaných nelegálnym preniknutím do systému stránok treťou osobou. Používateľ súhlasí s anonymným využitím registračných a štatistických údajov. Osobné údaje používateľov poskytnuté používateľmi pri registrácii na portály spracúvame v súlade s podmienkami spracovania osobných údajov, ktoré sú zverejnené na portály dopln sekciu.
 11. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť používateľov ani za spôsob akým služby portálu využívajú. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb portálu používateľmi či tretími osobami.
 12. Podmienkou pridávania inzerátov na portál je registrácia používateľa.
 13. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by používateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb portálu. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by používateľom alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania služieb portálu alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.
 14. Používateľ zodpovedá za to, že obsahom inzerátu alebo fotografiami či inými súbormi pripojenými k inzerátu nebudú dotknuté práva tretích osôb. Prevádzkovateľ za zásahy do práv tretích osôb zo strany používateľa nezodpovedá.
 15. Za obsah inzerátu zodpovedá používateľ. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah inzerátu. Používateľ je povinný pri zadávaní inzerátu dodržiavať tieto podmienky a príslušné právne predpisy platné v Slovenskej republike.
 16. Pre prípad, že používateľ pripojí k inzerátu fotografie, ktorých je autorom, udeľuje týmto okamžite ich vložení na portál prevádzkovateľovi bezplatnú nevýhradnú licenciu k použitiu fotografií, a to na dobu, po ktorú bude inzerát zverejnený na portály. Zároveň pripojením fotografií k inzerátu vyslovuje súhlas, aby tieto fotografie boli na portály zverejnené s ochranným prvkom – logom portálu.
 17. Používateľ nesmie na portál pridávať fotografie, ktoré bez súhlasu autorov zasiahnu do ich autorských a majetkových práv. Prevádzkovateľ nezodpovedá tretím osobám za porušenie autorských a majetkových práv, v prípade ak používateľ pridá na portál fotografie bez súhlasu autora.
 18. Prevádzkovateľ je oprávnený bez súhlasu používateľov a aj bez ich predchádzajúceho oznámenia služby portálu upravovať alebo inovovať.
 19. Používateľ súhlasí v zmysle zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti s tým, že prevádzkovateľ je oprávnený zasielať používateľovi akékoľvek e-mailové správy, obsahujúce najmä informácie o novinkách, registrácii, inzerátoch a iných funkcionalitách, ktoré portál ponúka.
 20. Na zobrazovanie reklám používateľom a návštevníkom portálu využívame služby reklamných spoločností tretej strany. Tieto spoločnosti môžu použiť informácie (neobsahujúce vaše meno, adresu, e-mailovú adresu alebo telefónne číslo) o vašich návštevách na týchto a iných webových stránkach s cieľom poskytnúť reklamy o tovaroch a službách, ktoré vás zaujímajú.
 21. Má sa za to, že používatelia a návštevníci portálu, ktorí sa oboznamujú so zverejneným obsahom portálu a ktorí využívajú služby portálu súhlasia s týmito podmienkami.
 22. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť.

Znenie účinné k: 7.10.2019