Ochrana osobných údajov a používanie cookies

Pravidlá ochrany osobných údajov na www.mamatata.eu

Nám v MAMATATA záleží na ochrane tvojho súkromia a preto tvoje osobné údaje, ktoré nám používaním portálu poskytneš, spracúvame a uchovávame v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a právnymi štandardmi Európskej únie. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov preto považuj za splnenie našich povinností v zmysle článku 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“). Ak však nechceš, aby sme zhromažďovali alebo spracovávali tvoje osobné údaje spôsobom popísaným v týchto pravidlách, nemal by si naše služby poskytované na tomto portáli ďalej používať.

Nezabúdaj, že ako inzertný portál vytvárame pre teba virtuálny priestor, v ktorom máš možnosť komunikovať s ostatnými používateľmi portálu. Chceme ťa informovať, že nenesieme zodpovednosť za bezpečnosť alebo ochranu údajov, ktoré poskytuješ iným osobám prostredníctvom internetu a e-mailových správ. Ak sa raz rozhodneš poskytnúť svoje údaje prostredníctvom nášho portálu, uvedom si, že nenesieme zodpovednosť za ich správnosť, ani za to, ako použijú tvoje údaje ostatní používatelia získané od teba, preto buď opatrný/á pri výbere údajov, ktoré poskytneš prostredníctvom nášho portálu.

Kto spracúva tvoje osobné údaje?

Prevádzkovateľom inzertného portálu na doméne www.mamatata.eu a prevádzkovateľom v zmysle článku 13 GDPR je obchodná spoločnosť:

MAMATATA.EU s.r.o.
IČO: 51 937 115
Masarykova 16, 080 01 Prešov, Slovenská republika
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo 36960/P
Email: mamatata@mamatata.eu

(v texte len „MAMATATA“).

Aké osobné údaje spracúvame?

Ak sa chceš registrovať na našom portáli, aby si si vytvoril/a používateľský účet, budeme od teba potrebovať tieto údaje:

 • tvoju emailovú adresu,
 • tebou vytvorené (nám neznáme, zašifrované) heslo,
 • tvoje používateľské meno, ktoré si môžeš vymyslieť, no podmienkou je, aby už nebolo obsadené iným používateľom a nebolo v rozpore s dobrými mravmi,
 • tvoje meno a priezvisko, ktoré však nebude nikde na portáli zverejnené a bude slúžiť hlavne na oslovenie v emailovej komunikácii medzi MAMATATA a tebou,
 • tvoje telefónne číslo, ktoré však nemusíš zadať pri registrácii, keďže nie je povinným registračným údajom. Ak ho však zadáš neskôr k inzerátu, tak zadané telefónne číslo bude priradené k tvojmu používateľskému účtu,
 • lokalitu tvojho bydliska, ktorú si vyberieš z nášho preddefinovaného zoznamu lokalít,
 • pohlavie, budeš si môcť vybrať jednu z nasledujúcich možností: muž, žena alebo firma (v prípade ak sa budeš registrovať ako podnikateľ),
 • po registrácii budeš môcť vo svojom používateľskom účte zmeniť svoju profilovú fotografiu zadaním vlastnej fotky alebo iného obrázka, ktoré budeme spracovávať na

Pri bežnom využívaní nášho portálu (teda aj o neregistrovaných používateľoch) zhromažďujeme rôzne technické informácie, ktoré sa automaticky zaznamenajú pomocou rôznych nástrojov, ako napr. weblogy, cookies, a iné. Informácie, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom portálu, zahŕňajú najmä:

 • prehliadač, ktorý používaš,
 • internetovú adresu (IP), z ktorej si sa pripojil/a na MAMATATA,
 • operačný systém tvojho zariadenia (počítača, mobilného telefónu, tabletu a pod.),
 • tvoje používanie našej internetovej stránky.

Vyššie uvedené informácie sú pre nás potrebné, aby sme ti mohli služby nášho portálu zabezpečiť v čo najvyššej možnej kvalite v danom čase. Na anonymné meranie návštevnosti našej internetovej stránky používame štandardné riešenia ako Google Analytics, Hotjar (ktoré však ponúkajú možnosť odmietnutia merania).

Za akým účelom spracúvame tvoje osobné údaje a na akom právnom základe?

 • Údaje, ktoré nám poskytneš, využívame, zhromažďujeme, zdieľame a iným spôsobom spracovávame predovšetkým za účelom poskytovania služieb inzertného portálu na doméne www.mamatata.eu v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR, a teda na základe tvojho súhlasu s týmito pravidlami spracúvania osobných údajov, ktorý nám udelíš pri registrácii na MAMATATA.
 • Okrem toho tvoje osobné údaje spracúvame taktiež v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR, keďže to je nevyhnutné opatrenie pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby a následné plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba. Na základe tohto ustanovenia je vytvorený zákonný rámec pre umožnenie tvojej komunikácie na portáli s ostatnými používateľmi, plnohodnotné používanie portálu MAMATATA, správa tvojho používateľského účtu, pridávanie tvojich inzerátov, správa tvojich inzerátov, vyhľadávanie medzi inzerátmi.
 • Keďže vývoj trendov na internete je v súčasnosti veľmi dynamický, pracujeme aj my na tom, aby portál MAMATATA kráčal s dobou a pre svojich používateľov poskytoval najmodernejšie a najkvalitnejšie služby, preto tvoje údaje využívame na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR aj na tieto účely:
  • zlepšovanie dizajnu portálu, optimalizáciu jeho obsahu, funkcií a služieb, ktoré poskytuje,
  • informovanie o novinkách a zmenách na inzertnom portáli,
  • informovanie o zmenách všeobecných podmienok používania a pravidiel ochrany osobných údajov a používania cookies,
  • dozeranie na súlad obsahu inzerátov a recenzií s právnymi predpismi a etickými pravidlami,
  Nebuď prekvapený/á, ak ti od nás príde do tvojej emailovej schránky alebo používateľského účtu email alebo správa týkajúca sa napríklad zmien na portáli, zmeny všeobecných podmienok používania a pod. Okrem týchto nepravidelných emailov a správ očakávaj, že ti budú na tebou zadanú emailovú adresu zasielané automaticky generované emaily týkajúce sa registrácie, privítania na portáli, pridania inzerátu, notifikácia reakcie na tvoj inzerát, notifikácia na expiráciu tvojho inzerátu, notifikácia o vymazaní tvojho inzerátu a iné., ktoré slúžia pre tvoju informovanosť.
 • Na našom inzertnom portáli nájdeš aj reklamné ponuky od našich obchodných partnerov. Keďže máme oprávnený záujem, aby sme ti poskytli reklamné ponuky, ktoré by ťa mohli naozaj zaujímať, využívame tvoje údaje na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR aj na tieto účely:
  • monitorovanie tvojich aktivít počas návštevy na našom inzertnom portáli,
  • prieskum tvojho správania sa na inzertnom portáli a jeho používanie tebou,
  • zobrazovanie cielenej reklamy, ponúk a inej marketingovej komunikácie a jej prípadné zasielanie do tvojej emailovej schránky alebo schránky správ na inzertnom portáli,
  • meranie a vyhodnocovanie účinnosti reklamy.
  Aby sme mohli zobrazovať reklamu, musíme byť súčasťou oficiálnych reklamných sietí ako sú Google, Facebook, Adform a iné, pričom všetky tieto reklamné siete ponúkajú možnosti personalizácie alebo vypnutia reklamy.

Tvoje práva vo vzťahu k nám

 • Kedykoľvek máš právo nás požiadať o sprístupnenie informácie, aké osobné údaje o tebe spracúvame. Toto právo voči nám môžeš uplatňovať v súlade s článkom 15 GDPR.
 • Taktiež môžeš kedykoľvek požadovať opravu osobných údajov, ktoré o tebe spracúvame, pričom tak môžeš urobiť aj sám/a prostredníctvom aktualizácie tvojich osobných údajov v nastaveniach používateľského účtu. Toto právo ti prináleží v zmysle článku 16 GDPR.
 • Ak nechceš, aby sme tvoje osobné údaje spracúvali, môžeš postupovať v súlade s článkom 17 GDPR a požiadať nás o ich vymazanie. Vymazanie tvojich osobných údajov môžeš urobiť aj sám/a, a to zmazaním tvojho používateľského účtu prostredníctvom možnosti v nastaveniach tvojho účtu. Ak však svoj účet nevymažeš podľa predošlej vety, vymažeme ho my na základe tvojej žiadosti, ktorú budeme považovať aj za odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov.
 • V prípadoch, ktoré uvádza článok 18 GDPR budeme povinný obmedziť spracúvanie tvojich osobných údajov, pričom počas doby trvania obmedzeného spracúvania osobných údajov bude tvoj používateľský účet z tohto dôvodu dočasne zablokovaný.
 • Ak budeš chcieť preniesť svoje osobné údaje, ktoré o tebe spracúvame k inému prevádzkovateľovi v súlade s článkom 20 GDPR, môžeš nás požiadať o vydanie poskytnutých osobných údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.
 • V súlade s článkom 21 GDPR máš právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ťa týkajú a ktoré sú vykonávané podľa článku 6 ods. 1 písm. e/ a f/ GDPR. Máš taktiež právo namietať proti použitiu tvojich osobných údajov na účely priameho marketingu.
 • Máš právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa ťa týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.
 • Ak budeš mať pocit, že spracovanie tvojich osobných údajov nie je v súlade s GDPR, máš možnosť podať sťažnosť na dozorný orgán verejnej moci, ktorý je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika (https://dataprotection.gov.sk/).

Iné podstatné informácie

 • MAMATATA nekontroluje zásady ochrany osobných údajov používateľmi MAMATATA, ktorí využívajú služby portálu, preto MAMATATA nezodpovedá za postupy ochrany osobných údajov alebo zabezpečenie používateľmi portálu, ktorí sú nezávislými prevádzkovateľmi, čo znamená, že sú zodpovední za dodržiavanie svojich vlastných podmienok týkajúcich sa akýchkoľvek osobných informácií, ktoré získajú v súvislosti so portálom MAMATATA.
 • Na našom portáli môžeš nájsť aj odkazy na iné weby, pričom maj na pamäti, že nie sme zodpovední za informácie na týchto stránkach, ani za služby alebo výrobky, ktoré ponúkajú. Vždy si na týchto weboch skontroluj pravidlá ochrany osobných údajov (a prípadne aj ďalšie podmienky) ešte pred ich prvým použitím.
 • K tvojim osobným údajom ktoré spracúvame môžu mať prístup aj sprostredkovatelia:
  • Poskytovateľ služieb webhostingu
  • Osoby, ktoré spravujú a vyvíjajú portál MAMATATA
  • Osoby, ktoré merajú návštevnosť portálu MAMATATA a monitorujú správanie používateľov
  • Rôzne internetové prehliadače, ktoré môžu indexovať tvoje inzeráty na našom portáli
  • Stránky sociálnych sieti, na ktorých môžu byť zverejnené odkazy na tebou pridané inzeráty z nášho portálu.
 • Tebou zadané registračné údaje alebo údaje zadané neskôr v rámci nastavenia tvojho používateľského účtu spracúvame po dobu trvania tvojej registrácie na našom internetovom portáli. Dávame Ti na vedomie, že pre prípadné zistenie alebo riešenie protiprávneho konania na našej internetovej stránke a ochranu ostatných používateľov si uchovávame zálohovanú kópiu tvojich údajov ešte po dobu 3 rokov od skončenia tvojej registrácie.
 • Ak predávaš prostredníctvom MAMATATA, môžeš získať určité osobné údaje, napríklad pri komunikácii s inými používateľmi, alebo pri uzatváraní transakcií s kupujúcimi. Znamená to, že spracovávaš osobné údaje (napríklad meno kupujúceho, e-mailovú adresu a dodaciu adresu...). V rozsahu v ktorom to urobíš, si podľa právnych predpisov nezávislým prevádzkovateľom.
 • Zabezpečenie tvojich osobných údajov je pre nás prioritou, preto pri ich spracovaní dodržiavame bezpečnostné štandardy v súlade s požiadavkami GDPR.
 • O zmenách týchto pravidiel spracúvania osobných údajov ťa budeme informovať mailom zaslaným na emailovú adresu, ktorú používaš ako prihlasovaciu na portáli MAMATATA. Aktuálne znenie pravidiel ochrany osobných údajov nájdeš vždy aj na tejto našej stránke.

Ak máš akékoľvek nezodpovedané otázky ohľadom pravidiel ochrany a spracovania osobných údajov na MAMATATA, neváhaj nás kontaktovať: mamatata@mamatata.eu

Znenie účinné k: 7.10.2019

Informácie o používaní súborov cookies na www.mamatata.eu

Čo sú vlastne tie cookies?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve webovej lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Cookies pravidla u nás

Ak chceš naplno využívať portál MAMATATA, mal/a by si mať na svojom zariadení (počítač, tablet, smartfón) povolené tzv. „cookies“, pretože len tak Ti môžu byť sprístupnené všetky funkcionality a služby portálu MAMATATA.

Tak ako si bol/a informovaný/á pri prvej návšteve nášho portálu MAMATATA, používaním našej stránky a príslušným nastavením tvojho webového prehliadača vyjadruješ súhlas aj s používaním súborov cookies.

MAMATATA používa cookies na zapamätanie si používateľských nastavení, preferencií, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom používateľov, sledovanie správania používateľov na portáli a pre nevyhnutnú funkcionalitu portálu.

Nastavenia cookies

Používanie súborov cookies je možné nastaviť pomocou tvojho webového prehliadača. Väčšina prehliadačov má prijímanie súborov cookie automaticky prednastavené. Súbory cookie je možné pomocou nastavení webového prehliadača odmietnuť alebo nastaviť používanie len niektorých súborov cookie. Budeme rešpektovať, pokiaľ si predvolené nastavenie cookies zmeníš, avšak vypnutie niektorých cookies môže mať dopad na funkčnosť našich webových stránok na tvojom zariadení.